Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft tot doel mijn beleid en mijn praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens alsook de wijze waarop ik deze gegevens verwerk te verduidelijken.
Deze verklaring betreft alle personen die een relatie hebben met Lotte Sierens, Health & Lifestyle Coach.
In deze verklaring vindt u terug hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt, hoe u er toegang kunt krijgen, ze kunt bijwerken, etc.

De persoonsgegevens die worden verzameld op basis van contacten met Lotte Sierens, Health & Lifestyle Coach hebben tot doel: persoonlijke coaching en begeleiding.

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van de volgende wettelijke basissen:

 • Toestemming;

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

 • Noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
   

Lotte Sierens, Health & Lifestyle Coach verkoopt uw persoonsgegevens niet door.
Uw gegevens kunnen mogelijks gedeeld worden met derde partijen na uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf.
De partijen waarmee wij uw gegevens delen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij zien er overeenkomstig de regelgeving op toe dat ook zij de vereiste beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Uw gegevens worden niet gedeeld met partijen buiten de Europese Unie.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die onze server naar de browser van de bezoeker van onze website stuurt met de bedoeling dat deze worden opgeslagen en om zo bij een volgend bezoek de bezoeker te herkennen en te kunnen bijhouden welk gebruik er werd gemaakt van onze website.

Door uw internetbrowser op die manier in te stellen kan u ervoor kiezen geen cookies te ontvangen, om gewaarschuwd te worden als er cookies zouden worden geïnstalleerd of dat cookies worden verwijderd na uw sessie, door uw internetbrowser op die manier in te stellen.
Als u geen cookies wenst te gebruiken, dan kan het zijn dat de website minder gebruiksvriendelijk is of dat sommige element niet correct op uw scherm verschijnen.

Uw rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage en rectificatie: u heeft het recht gratis toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.
   

 • Recht op verwijdering en beperking: u heeft het recht mij te verzoeken om uw gegevens te verwijderen of om de verwerking ervan te beperken. Anderzijds begrijpt u ook dat het weigeren van het meedelen van bepaalde noodzakelijke zaken de uitvoering van onze overeenkomst kan bemoeilijken. In die zin kan u zich niet verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst en de gegevens die wij op basis van de wet dienen bij te houden.
   

 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking of doorgifte van uw persoonsgegevens mits mededeling van legitieme redenen.
   

 • Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken. Enkel indien wij nog een andere rechtsgrond hebben kunnen uw gegevens verder verwerkt worden.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling. Evenmin zult u door ons aan geautomatiseerde verwerking worden onderwerpen.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u zich wenden tot lottesierenshlc@hotmail.com

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten, dan kan u steeds terecht bij Lotte Sierens, Health & Lifestyle Coach.

Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn of bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken en bent u van mening dat u bij ons geen gehoor krijgt, dan heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
+32 (0)2 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Lotte Sierens, Health & Lifestyle Coach kan zijn privacy statement wijzigen.
Deze wijziging zal worden aangekondigd op de website.
Onderhavige privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 17/04/2019.